Processed food examples, Translation of "alimente procesate" in English


Astfel, într - o mare măsură, ouăle, păsările de curte și carnea de vită pe care le consumăm sunt rezultatul procesării ierbii prin metabolismul unui animal. I processed your resignation this afternoon. V - am procesat demisia în această după - amiază. The modern world is eating both too much processed foods and too many animal products.

Lumea modernă mănâncă atât prea multe alimente procesate, cât și prea multe produse de origine animală. Well, we contacted the consulate and your paperwork was never processed. Ei bine, am contactat consulatul processed food examples documentele dvs. Copy Report an error And the processed food examples fats are things like trans - fatty acids and processed food and saturated fats, which we find in meat.

Iar grăsimile rele sunt lucruri precum acizii trans - grași și alimentele procesate și grăsimile saturate, pe care le găsim în carne.

processed food examples rezistența tratamentului giardia

This was the first time I truly processed that my parents were gone. Aceasta a fost prima dată când am procesat cu adevărat că părinții mei au plecat. Bacon is an processed food examples processed food. It is healthier to eat a pork chop.

Baconul este un aliment excesiv procesat. Este mai sănătos să mănânci un toc de porc. Copy Report an error You can believe in the pipe dream of modern medicine curing diseases or just stop eating processed food.

Puteți crede în visul țesut al medicamentului modern care vindecă bolile sau pur și simplu nu mai mâncați alimente procesate. I believe that consciousness is the way information feels when being processed. Cred că conștiința este modul în care se simt informația atunci când sunt procesate. Copy Report an error While humans can safely ingest small amounts of salt, the salt content in seawater is much higher than what can be processed by the human body.

În timp ce oamenii pot ingera în siguranță cantități mici de sare, conținutul de sare din apa de mare este mult mai mare decât ceea ce poate fi procesat de corpul uman. Copy Report an error Wheat grain donated by the United States of America is processed food examples processed at six mills and further donations of grain are expected from Canada and Italy. Cerealele de grâu donate de Statele Unite ale Americii sunt processed food examples la șase mori și sunt așteptate donații suplimentare de cereale din Canada și Italia.

Copy Report an error This confirms that you've processed or completed their action ex: canceling a reservation, answering a question. Acest lucru confirmă faptul că ați procesat sau ați finalizat acțiunea ex: anularea unei rezervări, răspunsul la o întrebare.

Problemele îngrijirii pielii sunt considerate a fi un efect secundar al consumului de alimente procesate. Skin care problems are considered to be a side effect of processed food consumption. Hai să lipici unele alimente procesate la fata ta.

Copy Report an error Elliott and his student Matthias Willbold powdered and processed the Isua samples and used painstaking chemical methods to extract the tungsten. Elliott și studentul său, Matthias Willbold, au pudrat și prelucrat probele Isua și au folosit metode chimice stricte pentru a extrage tungstenul.

Sinonimele și antonimele processed foods în dicționarul de sinonime Engleză

Copy Report an error Frozen and processed foods appear to have a direct link To many forms of stomach and colon cancers. Alimentele congelate și procesate par să aibă o legătură directă cu multe forme de cancer de stomac și colon.

Your next instalment of processed data is due for upload in one hour. Următoarea tranșă de date procesate trebuie încărcată într - o oră.

Copy Report an error The service tower allows sensitive instruments, such as those on science satellites, to be processed at the pad. Turnul de servicii permite instrumente sensibile, cum ar fi cele de pe sateliții științifici, să fie procesate pe suport. Copy Report an error The good news is, there's a logjam at the lab, so the gun can't be processed for another 72 hours.

Vestea bună este că processed food examples un logjam la laborator, deci arma nu poate fi procesată încă 72 de ore.

processed food product

Error — An error occurred, and the product listing could not be processed. Eroare - A apărut o eroare și înregistrarea produsului nu a putut fi procesată. The Sequence field shows the sequence processed food examples which the freight bill type to be processed is displayed. Câmpul Secvență arată secvența în care este afișat tipul de factură de marfă care va fi procesat. It hadn't processedand the charges were dropped.

Copy Report an error Most manufacturing companies were small, and the majority of the larger ones produced or processed beer, soft drinks, tobacco, cement, textiles, tea and coffee. Majoritatea companiilor producătoare erau mici, iar majoritatea celor mai mari au produs sau prelucrat bere, băuturi răcoritoare, tutun, ciment, textile, ceai și cafea. Am ucis vaca, am procesat carnea, am copt cocul. Supplying information on the number of visitors processed at reception.

Furnizarea de informații cu privire la numărul de vizitatori prelucrați la recepție.

Associated Data

Copy Report an error You acknowledge that the laws, regulations, and standards of the country in which your information is stored or processed may be different from those of your own country. Recunoașteți că legile, reglementările și standardele țării în care informațiile dvs. Copy Report an error The brains, supplied to us by willing donors upon their deaths, will be processed and distributed to Seattle's zombie population.

Creierul, furnizat de noi de către donatori dispuși la moartea lor, va fi procesat și distribuit populației zombie din Seattle. Copy Report an error Some recent arrivals had to wait a day or two — but no longer — to be processed.

Unele sosiri alți paraziți apicomplexan au trebuit să aștepte o zi sau două - paraziti v mozku nu mai mult - pentru a fi procesate. Copy Report an error As a result, they improved the quality of their processed food and generated more demand for products processed food examples a higher price.

processed food examples les papillomavirus humains hpv)

Drept urmare, aceștia au îmbunătățit calitatea produselor alimentare procesate și au generat mai multă cerere de produse la un preț mai mare. The pending cases are being processed. Cazurile aflate pe rol sunt în curs de procesare. Have you processed her resignation letter yet? Ai procesat deja scrisoarea ei de demisie? Maybe you'll find this interesting - - I processed the detritus from the bomb.

processed food examples terapia giardia gatto

Poate veți găsi acest lucru interesant - am procesat detritusul de la bombă. Copy Report an error The Personal Information which you provide to us will be processed for one or more of the following Purposes: Informațiile personale pe care ni le furnizați vor fi procesate pentru unul sau mai multe dintre următoarele processed food examples Copy Report an error All the evidence will be processed by the people in this room and only by the people in this room. Toate probele vor fi procesate de către persoanele din această cameră și numai de către persoanele din această încăpere.

Pentru a valida cererea dvs. Copy Report an error For packaging of processed meat and poultry products, boiled sausages, pastes and other meat and milk products. Pentru ambalarea produselor procesate din carne și păsări, cârnați fierți, paste și alte produse din carne și lapte.

Fiduciary transactions are processed by the special structure - the trust department. Tranzacțiile fixe sunt procesate de structura specială - departamentul trust. Copy Report an error Hey,guys,we processed the clothing Everett was wearing when he died, including some handmade biker boots.

We reported these results stratified by country, sex, and region. On a daily basis, most children

Băieţi, am examinat hainele pe care le purta Everett când a murit, inclusiv nişte cizme de motociclist cusute de mână. Unitatea de Beneficii și Drepturi UNDP a procesat toate avansurile restante processed food examples subvenție pentru educație de peste de zile. After the viermi în tratamentul organelor chicks are liquefied, they're processed into dog food and chicken nuggets.

Unprocessed -- how I gave up processed foods (and why it matters) - Megan Kimble - TEDxTucsonSalon

După ce puii masculi sunt lichefiațisunt procesate în mâncare pentru câini și pepe de pui. I'm processed food examples for stalks of wheat, not processed wheat, stalks. Caut tulpini de grâu, nu grâu prelucrat, tulpini. Which means, by definition, you must've stored and processed something in your memory banks. Ceea ce înseamnă, prin definiție, trebuie să fi stocat și procesat ceva în băncile de memorie. SadTech has also processed a pay grade revision, a promotion.

SadTech a procesat și o revizuire a gradului de salarizare, o promoție. The processed leaves and stems contain benzoic and cinnamic acids. Frunzele și tulpinile procesate conțin acizi benzoici și cinamici.

Deoarece DocBook este conform cu o schemă XML bine definită, documentele pot fi validate și procesate folosind orice instrument sau limbaj de programare care include suport XML. Processed food examples Report an error Upon reaching a refinery, the synthetic crude is processed and a significant portion of the upgrading agent will be removed during the refining process.

La atingerea unei rafinării, brutul sintetic este procesat și o parte semnificativă a agentului de modernizare va fi eliminată în timpul procesului de rafinare. Many processed foods either contain palm oil or various ingredients made from it.

Multe alimente procesate conțin fie ulei de palmier, fie diverse ingrediente obținute din acesta. Copy Report an error Coconut milk powder, a protein - rich powder can be processed from coconut milk following centrifugation, separation, and spray drying.

Animal hides and skins are usually processed fresh or salted and tanned. Piei de animale processed food examples piei sunt de obicei prelucrate proaspete sau sărate și tăbăcite. Copy Report an error Zinc deficiency can be caused by a diet high in phytate - containing whole grains, foods grown in zinc deficient soil, or processed foods containing little or no zinc.

Înțelesul "processed foods" în dicționarul Engleză

In addition, Rubin recommends eating a variety of whole foods that are minimally processed or un processed. În plus, Rubin recomandă să consumați o varietate de alimente întregi care processed food examples minim procesate sau neprelucrate. Copy Report an error Output from the batch and speed layers are stored in the serving layer, which responds to ad - hoc queries by returning precomputed views or building views from the processed data. Ieșirea din straturile de lot și viteză sunt stocate în stratul de difuzare, care răspunde la interogări ad - hoc prin returnarea de vizualizări precomputate sau construirea de vizualizări din datele procesate.

Traducerea «processed foods» în 25 de limbi

The high fat content means the nuts can be processed into an edible yellow oil. Conținutul ridicat de grăsimi înseamnă că nucile pot fi procesate într - un ulei galben comestibil. The introduction of the baking of processed cereals, including processed food examples creation of flour, provided a more reliable source of food.

Introducerea coacerii cerealelor procesate, inclusiv crearea făinii, a furnizat o sursă mai sigură de hrană. Leaf teas are processed either by roasting or steaming. Ceaiurile de frunze sunt procesate fie prin prăjire, fie prin abur.

Copy Report an error In simple systems, echoes from targets must be detected and processed before the next transmitter pulse is generated if range ambiguity is to be avoided. În sistemele simple, ecourile din ținte trebuie detectate și procesate înainte ca următorul impuls al emițătorului să fie generat dacă se evită ambiguitatea intervalului.

This tea is hand - processed each spring by carefully plucking its leaves and buds. Acest ceai este prelucrat manual în fiecare primăvară, smulgându - și cu atenție frunzele și mugurii. Copy Report an error The commands mark structure such as paraziti v mozku or denote a part of the source to be processed only for certain processed food examples of output.

Comenzile marchează structura, cum ar fi capitolele sau denotă o parte a sursei care trebuie procesată numai pentru anumite tipuri de ieșire. Tea is a beverage made from steeping the processed leaves, buds, or twigs of the tea bush in water.

Ceaiul este o băutură făcută din înfundarea frunzelor, mugurilor sau crenguțelor din tufișul de ceai în apă. Copy Report an error The most common zinc concentrate processed is zinc sulfide, which is obtained by concentrating sphalerite using the processed food examples flotation method. Cel mai frecvent concentrat de zinc prelucrat este sulfura de zinc, care se obține prin concentrarea sphaleritei folosind metoda de flotare cu spumă.

Copy Report an error Shiny cotton is a processed version of the fiber that can be made into cloth resembling satin for shirts and suits. Bumbacul strălucitor este o versiune prelucrată a fibrei care poate fi transformată într - o pânză asemănătoare satinului pentru cămăși și costume.

This question addresses whether the data is in a form that can be easily processed by the computer. Această întrebare abordează dacă datele sunt într - o formă care poate fi procesată cu ușurință de computer. Copy Report an error Food products containing non - processed oils, such as fats and waxes with higher melting points, will crystallize in refrigeration temperatures.

Produse alimentare care conțin uleiurile procesate, cum ar fi grăsimile și cerurile cu puncte de topire mai ridicate, vor cristaliza la temperaturi de refrigerare. Copy Report an error Before the advent of processed foods, people consumed large amounts of uncooked and un processed starch - containing plants, which contained high amounts of resistant starch.

Înainte de apariția alimentelor procesate, oamenii consumau cantități mari de plante care conțin amidon neprocesat și neprocesat, care conțineau cantități mari de amidon rezistent. Copy Report an error When adding acid, alkaline ingredients such as whole milk or Dutch - processed cocoa are often added to baked foods to avoid an over - acidic taste from the added acid.

Atunci când se adaugă acid, ingredientele alcaline, cum ar fi laptele integral sau cacao prelucrată olandeză, sunt adesea adăugate la alimentele coapte processed food examples a evita un gust excesiv de acid din acidul adăugat.